GTA: San Andreas na Xbox 360 - je libo pár cheatů?

GTA: San Andreas na Xbox 360 - je libo pár cheatů?
23:59, 01.11.2014

Pro všechny kteří hru již dohráli, či již právě rozjíždějí, tu máme pár pomocníků na Vaší cestě:

Full Health / Armor, $250K
RT, RB, LT, A,
Left, Down, Right, Up,
Left, Down, Right, Up

No Bullet Damage
Down, A, Right, Left, Right
RT, Right, Down, Up, Y

Infinite Ammo
LT, RT, X, RT, Left, RB, RT,
Left, X, Down, LT, LT

Never Wanted
B, Right, B, right, Left, X, Y, Up

Weapon Set 01

(Bat, Pistol, Shotgun, Mini SMG, AK-47, RPG, Molotov, Spray Can, Brass Knuckles)

RT, RB, LT, RB,
Left, Down, Right, Up,
Left, Down, Right, Up

Weapon Set 02
(Knife, Pistol, Sawed-off Shotgun,
Tec-9, Sniper Rifle, Flamethrower

Grenades, Fire Extinguisher)
RT, RB, LT, RB
Left, Down, Right, Up,
Left, Down, Down, Left

Weapon Set 03
(Chainsaw, Silenced Pistol, M4,
Combat Shotgun, Bazooka, C4)
RT, RB, LT, RB,
Left, Down, Right, Up,
Left, Down, Down, Down

Clear Wanted Level
RT, RT, B, RB
Up, Down, Up, Down, Up, Down

Raise Wanted Level
RT, RT, B, RB
Left, Right, Left, Right, Left, Right

Full Wanted Level
B, Right, B, Right, Left, X, Down

Death Car
(Invincible, destroys other cars)
LT, LB, LB, Up, Down, Down
Up, RT, RB, RB

Super Punches
Up, Left, A, Y, RT, B, B, B, LB

Pedestrian Riot
Down, Left, Up, A
RB, RT, LB, LT

City in Chaos
(Riots, buildings on fire)
LB, Right, LT, Y, Right, Right
RT, LT, Right, LT, LT, LT

Aggressive Traffic
RB, B, RT, LB, Left
RT, LT, RB, LB

Spawn Tank (Rhino)
B,B, LT, B,B,B
LT, LB, RT, Y, B, Y

Spawn Jetpack
Left, Right, LT, LB, RT, RB,
Up, Down, Left, Right
CJ jumps higher
Up(2), Y(2), Up(2), Left,
Right,X, RB(2)

Commit suicide
Right, LB, Down, RT, Left(2),
RT, LT, LB, LT

Adrenaline effects
A(2), X, RT, LT, A, Down, Left, A

Perfect handling
Y, RT(2), Left, RT, LT, RB, LT

Faster cars
Right, RT, Up, LB(2), Left,
RT, LT, RT(2)

Invisible cars
Y, LT, Y, RB, X, LT(2)

Flying cars
X, Down, LB, Up, LT, B,
Up, A, Left

Cars Fly Away
X, RB, Down, Down, Left, Down, Left, Left, LB, A

Drive on Water
Right, RB, B, RT, LB, X, RT, RB

Destroy all cars
RB, LB, RT, LT, LB, RB,
X, Y, B, Y, LB, LT

Flying boats
RB, B, Up, LT, Right, RT,
Right, Up, X, Y

Massive BMA bunny hops
Y, X, B, B, X, B, B, LT,
LB(2), RT, RB

All cars have nitrous
Left, Y, RT, LT, Up, X, Y,
Down, B, LB, LT(2)

All traffic lights remain green
Right, RT, Up, LB(2), Left,
RT, LT, RT(2)

Bounty on CJ
Down, Up(2), Up, A,
RB, RT, LB(2)

MaA respect
LT, RT, Y, Down, RB, A,
LT, Up, LB(2), LT(2)

Hitman level for all weapons
Down, X, A, Left, RT, RB,
Left, Down(2), LT(3)

Maximum vehicle skills
X, LB, A, RT, LB(2), Left,
RT, Right, LT(3)

Maximum seA appeal
B, Y(2), Up, B, RT, LB,
Up, Y, LT(3)

Maximum muscle
Y, Up(2), Left, Right, X, B, Left

Maximum fat
Y, Up(2), Left, Right, X, B, Down

No fat or muscle
Y, Up(2), Left, Right, X, B, Right

Taxi missions completed
Up, Left(2), Down, B, X,
LT(2), LB, RT, RB

Pimping missions completed
Right, LB(2), Down, LB,
Up(2), LB, RB

Pedestrians have weapons
RB, RT, A, Y, A, Y, Up, Down

Gangs only
LB, Up, RT(2), Left, RT(2),
RB, Right, Down

Slow down time
Y, Up, Right, Down, X, RB, RT

Speed up time
B(2), LT, X, LT, X(3), LT, Y, B, Y

Always 21:00
Left(2), LB, RT, Right, X(2),
LT, LB, A

Always 00:00 or 12:00
X, LT, RT, Right, A, Up, LT, Left(2)

Slow motion
Y, Up, Right, Down, X, RB, RT

Fast motion
Y, Up, Right, Down, LB, LT, X

Overcast weather
RB, A, LT(2), LB(3), Y

Foggy weather
RB, A, LT(2), LB(3), A

Stormy weather
RB, A, LT(2), LB(3), B

Sandstorm weather
Up, Down, LT(2), LB(2),
LT, LB, RT, RB

Cloudy weather
LB, Down(2), Left, X, Left,
RB, X, A, RT, LT(2)

Very cloudy weather
RB, A, LT(2), LB(3), X

Sunny weather
RB, A, LT(2), LB(3), Y

Very sunny weather
RB, A, LT(2), LB(3), Down

Spawn Stunt Plane
B, Up, LT, LB, Down,
RT, LT(2), Left(2), A, Y

Spawn Bloodring Banger
Down, RT, B, LB(2), A,
RT, LT, Left(2)

Spawn Caddy
B, LT, Up, RT, LB, A, RT, LT, B, A

Spawn Dozer
RB, LT(2), Right(2), Up(2),
A, LT, Left

Spawn Hotring Racer 1
RT, B, RB, Right, LT, LB,
A(2), X, RT

Spawn Hotring Racer 2
RB, LT, B, Right, LT, RT,
Right, Up, B, RB

Spawn Hunter
B, A, LT, B(2), LT, B,
RT, RB, LB, LT(2)

Spawn Tanker
RT, Up, Left, Right, RB,
Up, Right, X, Right, LB, LT(2)

Spawn Hydra
Y(2), X, B, A, LT(2), Down, Up

Spawn Monster Truck
Right, Up, RT(3), Down,
Y(2), A, B, LT(2)

Spawn Parachute
Left, Right, LT, LB, RT, RB(2),
Up, Down, Right, LT

Spawn Rancher
Up, Right(2), LT, Right, Up, X, LB

Spawn Romero
Down, RB, Down, RT, LB, Left, RT, LT, Left, Right

Spawn Stretch (Limo)
RB, Up, LB, Left(2),
RT, LT, B, Right

Spawn Trashmaster
B, RT, B, RT, Left(2),
RT, LT, B, Right

Spawn Vortex
Y(2), X, B, A, LT, LB, Down(2)

Beach party theme
Up(2), Down(2), X, B,
LT, RT, Y, Down

Carnival theme
Y(2), LT, X(2), B, X, Down, B

Kinky theme
X, Right, X(2), LB, A, Y, A, Y

Rural theme
LT(2), RT(2), LB, LT, RB,
Down, Left, Up

Yakuza theme
A(2), Down, RB, LB, B, RT, B, X

Beater traffic
LB, Right, LT, Up, A,
LT, LB, RB, RT, LT(3)

Black traffic
B, LB, Up, RT, Left, A,
RT, LT, Left, B

Pink traffic
B, LT, Down, LB, Left, A,
RT, LT, Right, B

Sports car traffic
Up, LT, RT, Up, Right, Up,
A, LB, A, LT

Rural traffic
Y, Left, X, RB, Up, LB,
Down, LT, A, LT (x3)

DALŠÍ

CGwillWin